Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

IMPROPER STORAGE I.

CZ:
EN:

Occurrence:
Milk and Milk Products


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

FUTURE INCIDENCE OF DISEASE CAUSED BY IMPOROPER STORAGE

gastroenteritis - unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

Thawed and refrozen ice cream ( fig.1) results in formation of large ice crystals imparting unpleasant gritty texture. Refrozen ice cream is seen to be of a visibly rougher texture after serving than the equivalent ice cream which has been correctly stored. The effects however are lessened by the incorporation of establishing agents such as carrageen.

Rozmra?ení a znovu zmra?ení zmrzliny (obr.1) mívá za následek tvorbu velkých ledových krystal? nep?íjemné krupi?naté textury. Znovu zmra?ená zmrzlina je viditeln? tvrdší struktury ne? zmrzlina, která byla správn? skladována. Efekty jsou podstatn? sní?ený p?idáním vyva?ujícího média, jako je karagen.


Pictures:

Thawed and refrozen ice cream
Source: 1.

<<< Back