Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

CHEMICAL HAZARD I.

CZ:
EN:

Occurrence:
Meat and Meat Products


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

gastroenteritis - unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

Metallic foil backings for cooked cured and delicatessen meats are being increasingly used as a visually attractive alternative to conventional uncoated plastic. The photo (fig.1) shows progressive corrosion of such a backing used for cooked ham. The corrosion is due to the salt from the ham attacking the metal foil. The construction of the film is such that the foil is sandwiched between two layers of plastic film. It appears likely that pin holes in the inner layer have permitted contact between the salt of the ham and the metal foil.

Kovové fóliové podlo?ky na va?ená nakládaná a lah?dková masa jsou stále více pou?ívány jako atraktivn?jší alternativa vedle konven?ních plast?. Na fotografii (obr.1) je patrna koroze podlo?ky pro va?enou šunku. Koroze se objevila jako následek p?sobení soli ze šunky na kovovou fólii. Jde v podstat? o kovovou fólii vlo?enou mezi dv? plastové fólie. V tomto p?ípad? z?ejm? vznikl p?ímý kontakt mezi solí ze šunky a kovovou fólií.


Pictures:

Metallic foil backings for meats
Source: 1.

<<< Back