Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

PARASITE II.

CZ:
EN:

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:
Parasites


Foodborne Disease:
Untitled document

NOT SPECIFIED - technological gap in manufacturing

gastroenteritis - unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

Part of a rodent (possibly a head) found in frozen mixed vegetables (fig.1). The animal was probably present in one of crops and passed undetected through the entire cutting, blanching, packing and freezing process. Further confirmation of the animal as a rodent may be obtained from microscopic examination of the hairs, rodent hair having a characteristic ‘bicycle chain’ appearance.

?ást hlodavce (pravd?podobn? hlava) nalezena v mra?ené zeleninové sm?si (obr.1). Hlodavec byl pravd?podobn? p?ítomen v n?které z plodin a prošel bez zaregistrování p?es krájení, blanšírování, balení a mra?ení. Další potvrzení, ?e šlo o hlodavce, lze získat mikroskopickým vyšet?ením chlup?, hlodavci mají chlupy charakteristického bicyklického typu.


Pictures:

Part of a rodent
Source: 1.

<<< Back