Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

PROPER STORAGE I.

CZ:
EN:

Occurrence:


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

fig.1: Suitable for sale and of acceptable quality (Vhodné k prodeji, p?ijatelné kvality)

fig.2: Unsuitable for sale (Nevhodné k prodeji)

 

tes correctly stored frozen peas, which are recognized as ‘individuals’ rather than being clumped together, and flow freely when shaken from their container. In contrast the peas illustrated on other picture (fig.2) are encased in a bloc of ice and it is obvious that at some stage they have been defrosted and refrozen.

Správné skladování zmra?ených výrobk? je nezbytné pro udr?ení jejich kvality. K nesprávnému skladování m??e dojít ji? b?hem výroby, v prodejn? ?i b?hem p?epravy nebo a? doma. Na fotografii (obr.1)  je mo?no vid?t správn? zmra?ený hrách, kde m??eme snadno rozeznat samotné kuli?ky, ani? by byly spolu slepené a p?i sypání se voln? kutálejí. Naopak na obrázku 2. je vid?t hrách, je? je zmra?ený v kostce ledu, co? jasn? nazna?uje, ?e v ur?itém momentu došlo k rozmra?ení a znovuzmra?ení.

(xww8ʫ


Description:
Untitled document

Correct storage of frozen foods is essential to maintain quality. Incorrect storage conditions may occur during production, at the retailer’s, during transport or at home. The photo (fig.1) illustrates correctly stored frozen peas, which are recognized as ‘individuals’ rather than being clumped together, and flow freely when shaken from their container. In contrast the peas illustrated on other picture (fig.2) are encased in a bloc of ice and it is obvious that at some stage they have been defrosted and refrozen.

Správné skladování zmra?ených výrobk? je nezbytné pro udr?ení jejich kvality. K nesprávnému skladování m??e dojít ji? b?hem výroby, v prodejn? ?i b?hem p?epravy nebo a? doma. Na fotografii (obr.1)  je mo?no vid?t správn? zmra?ený hrách, kde m??eme snadno rozeznat samotné kuli?ky, ani? by byly spolu slepené a p?i sypání se voln? kutálejí. Naopak na obrázku 2. je vid?t hrách, je? je zmra?ený v kostce ledu, co? jasn? nazna?uje, ?e v ur?itém momentu došlo k rozmra?ení a znovuzmra?ení.

(xww8ʫ


Pictures:

No picture to show.

<<< Back