Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

LOW QUALITY PRODUCT III.

CZ: Antraknóza citrusových plod?
EN: Anthracnose disease

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

FUTURE INCIDENCE OF DISEASE OR DIERARY DEFICIENCY CAUSED BY CONTESTED FRUIT

fig.2: Suitable for sale but of poor quality

obr.2: Vhodné k prodeji, ale nízké kvality


Description:
Untitled document

Citrus trees and fruits are susceptible to a fungal infection known as anthracnose. The Colletotrichum gloiosporioides fungus (fig.1) causes this disease, which causes leaf drop and twig dieback. Symptoms do not appear on the fruit until the rind is damaged. Anthracnose disease of citrus fruits produces scabs on the outside of the peel with rooting extending inwards when the infection is severe. Examples of the disease in lemon (fig.2) and orange (fig.3) are shown.

Citrusové stromy a plody jsou citlivé na houbovou infekci známou jako anthraknóza. Houba Colletotrichum gloiosporioides (obr. 1) je p?í?inou tohoto onemocn?ní, které zp?sobuje opad list? a odumírání v?tvi?ek. P?íznaky se na ovoci neobjevují dokud není poškozena slupka. Antraknóza citrusových plod? vytvá?í strupy na povrchu slupky, je? se zako?e?ují sm?rem dovnit?, kdy? je infekce záva?ná. Na tomto obrázku je mo?no vid?t p?íklad tohoto onemocn?ní na citrónu (obr.2) a pomeran?i (obr.3).


Pictures:

Colletotrichum gloiosporioides fungus
Source: 1.
Anthracnose disease on citrus fruit
Source: 2.
Colletotrichum gloiosporioides fungus
Source: 3.

<<< Back