Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

Agriotes

CZ: Drátovec
EN: Click beetle

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:
Parasites


Foodborne Disease:
Untitled document

Unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

Two defects common in poor quality main crop potatoes are illustrated (fig.1).

The first (A) is mechanical damage almost certainly sustained at the time of harvesting. Even where such cuts do not lead directly to spoilage they lower quality and render the potato unsuitable for mechanical peeling (of particular importance when potatoes are grown for processing).

The second defect, the large cavity (arrowed B), is the consequence of attack by a chewing pest such as a slug of wireworm (larval stage of Agriotes spp, see fig. 2, 3, 4) before harvesting. Such attack commonly leads to secondary microbial rots resulting in a much enlarged lesion or total loss.

Potatoes in store are also subject to attack by rodent although the damage is normally distinguishable from that illustrated. 


Dv? b??n? se vyskytující  poškození brambor (obr.1).

Tou první vadou (A) je mechanické poni?ení vzniklé tém?? jist? p?i sklizni. I kdy? takové ?ezy nevedou p?ímo ke znehodnocení, sni?ují kvalitu brambor a ?iní tak brambory nevhodné k mechanickému loupání (d?le?ité zejména v p?ípad?, pokud jsou brambory p?stovány pro zpracování).

Druhou vadou mohou být velké díry (B) vzniklé po napadení šk?dci jako? jsou nap?. larvy drátovc? (Agriotes spp., viz obr. 2, 3 a 4) p?ed sklizní. Taková napadení, ?asto vedou k sekundární mikrobiální hnilob?, je? zp?sobí velké poni?ení ?i absolutní ztrátu.

Brambory jsou ve skladech také p?edm?t?m útoku hlodavc?, tyto škody jsou však podstatn? rozeznatelné.


Pictures:

defects on potatoes
Source: 1.
Agriotes - adult stage
Source: 2.
Larval stage of Agriotes
Source: 3.

<<< Back