Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

Botrytis

CZ: Plíse? ?edá
EN: Grey mould

Occurrence:
Fruits and Vegetables


Category:
Moulds


Foodborne Disease:
Untitled document

Unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

In processing...Untitled document

Untitled document

Untitled document

Untitled document

Neck rot caused by mould Botrytis is a common form of spoilage of both onion and leeks (fig.1). This illustration shows a healthy onion on the left compared with an infected onion on the right. The mould superficially resembles Penicillium spp but is usually one of three species of Botrytis, B. allii, B. byssoidea and B. squamosa. Primary invasion of the onion leaves occurs, the disease then spreading downwards to the bulb. Onions are particularly prone to neck rot if stored under damp conditions or if the bulbs have not been properly dried after harvesting. Downy mildew caused by Peronospora destructor often predisposes onions to neck rot since bulbs with this condition are small, soft and fail to mature. Equally damage to leek by leaf moth (Acrolepia assestella) may lead to rapid development of Botrytis.

Kr?ková hniloba cibule zp?sobena plísní Botrytis je b??ná forma napadení jak cibule, tak pórku (obr.1). Tento obrázek ukazuje zdravou cibuli na levé stran? ve srovnání s infikovanou cibulí napravo. Houba se na povrchu podobá Penicillium spp, ale je to obvykle jedna ze t?í druh? hnilob Botrytis a to B. allii, B. byssoidea nebo B. squamosa. První invaze houby se objevuje na listech a poté se onemocn?ní ?í?í sm?rem k cibuli. Cibule je p?edev?ím náchylná, pokud je skladovaná ve vlhku nebo pokud nebyla po sklizni dostate?n? vysu?ena. Plíse? cibulová zp?sobena druhem Peronospora ?asto p?edchází Kr?kové hnilob?, jeliko? za t?chto okolností jsou cibule malé, m?kké a neda?í se jim dozrát. Stejné po?kození pórku Molíkem ?esnekovým (Acrolepia assestella) m??e vést k rychlému rozvoji plísn? Botrytis.

Botrytis (grey mould) tor of strawberries (fig.2). The grey mould (arrowed A) developed to this extent within two days of picking during wet weather conditions and the strawberries were probably infected in the field. A second mould (arrowed B) probably Rhizopus is also developing. 

Botrytis (plíse? ?edá) na jahodách (obr.2). Plíse? ?edá (A) se vyvinula do t?chto rozm?r? b?hem dvou dn? po sklizni b?hem vlhkého po?así, jahody byly pravd?podobn? napadeny ji? na poli. Druhá plíse? (B) pravd?podobn? Rhizopus se také rozvinula.

Untitled document Untitled document Untitled document

1. Neck rot caused by mould Botrytis is a common form of spoilage of both onion and leeks. This illustration shows a healthy onion on the left compared with an infected onion on the right. The mould superficially re


Pictures:

Neck rot caused by Bortytis
Source: 1.
Grey mould on strawberies
Source: 2.

<<< Back