Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

LACK OF TECHNOLOGY II.

CZ:
EN:

Occurrence:
Honey


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

MICROBIOLOGICAL SPOILAGE LEADING TO SEVERAL INDIGESTIONS

gastroenteritis - unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

Honey may be packed as clear (liquid) honey or as set (crystallized). The sugar content of set honey is higher than that of clear and it is less prone to microbiological spoilage, which is caused by osmotolerant yeasts and is a slow process lasting for several months. Crystallization and darkening (fig.1) are visual indications that fermentation is occurring although crystallization of set honey may be caused by other factors including storage at low temperatures. In the case of fermentation the crystallization is accompanied by an odor of alcohol.

Med m??e být balený jako ?irý (tekutý) nebo jako kandovaný. Obsah cukru v kandovaném medu je vyšší ne? u tekutého medu, tento med je mén? náchylný k mikrobiologickému zka?ení, je? je zap?í?in?no osmotolerantními kvasinkami, co? je pomalý proces trvající n?kolik m?síc?. Krystalizace a tmavnutí (obr.1) jsou viditelné náznaky, ?e dochází k fermentaci, i kdy? krystalizace u kandovaného medu m??e být zap?í?in?na i jinými faktory jako je nap?. skladování p?i nízké teplot?. V p?ípad? kvašení je krystalizace provázena zápachem alkoholu.


Pictures:

Honey
Source: 1.

<<< Back