Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

LACK OF TECHNOLOGY I.

CZ:
EN:

Occurrence:


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

SEVERAL HEALTH PROBLEMS

gastroenteritis - unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

Under processing of a hot smoked mackerel (fig.1). The flesh in the red area along the backbone is virtually raw. Such under processing may lead not only to poor quality and rapid spoilage but also to public health problems.

Nedokonalé zpracování uzené makrely (obr.1). ?ervené maso v oblasti páte?e je viditeln? syrové. Takové zpracování m??e vést nejen k nízké kvalit? a rychlému znehodnocení výrobku, ale také k ohro?ení ve?ejného zdraví.

P1 O fxQ *0h1[ > QQ(xWW8


Pictures:

No picture to show.

<<< Back