Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

Corynebacterium pyogenes

CZ: korynebakterie
EN: corynebacteria

Occurrence:
Meat and Meat Products


Category:
Bacteria


Foodborne Disease:
Untitled document

Unsuitable for sale (nevhodné k prodeji)


Description:
Untitled document

A cyst of the fat in a bacon rasher illustrated from above (fig.1). There are a number of possible reasons for the formation of cysts in the flash of pigs and other animals (congenital cysts may be formed in internal organs).Firstly they may occur as a result of an injury, which while having healed on the surface remains as a lesion below the skin. Second, they may form at the site of the injection; third they may be result of an infection by, for example Corynebacterium pyogenes in pigs or Fusiformis necrophorum in bovine livers, and fourth, by the cystic station of the tapeworm (in pigs the human Taenia solinum). The latter cause is readily identified after processing but it is less easy to identify the cause of other cases after curing or other processing although in this example a Corynebacterium infection is the most probable. Whatever the cause, encysted meat should not be sold for human consumption.

Tuková cysta v plátku slaniny (obr.1). Existuje mnoho r?zných d?vod?, pro? se ve tkáních prasat a dalších zví?at tvo?í cysty (vrozené cysty se mohou tvo?it ve vnit?ních orgánech). Zaprvé se mohou cysty objevit jako následek zran?ní, které b?hem hojení na povrchu p?etrvávají jako podko?ní léze, za druhé se mohou vytvo?it v míst? po injekci, za t?etí mohou být d?sledkem infekcí nap?. Corynebacterium pyogenes u prasat nebo Fusiformis necrophorum v játrech hov?zího dobytka a za ?tvrté d?sledkem cystového stádia tasemnice (u prasat Taenia solinum). Poslední ze jmenovaných d?vod? je snadno identifikovatelný po zpracování, nicmén? je t??ší rozeznat p?í?inu ostatních p?ípad? po konzervaci nebo jiném zpracování, a?koli je infekce Corynebacterium nejvíce pravd?podobná. Maso s cystami by nem?lo být prodáváno pro lidskou spot?ebu.


Pictures:

Cyst of the fat in bacon
Source: 1.

<<< Back